Catarina Pereira, Luís Pedro Ferreira, Nuno Gomes e Pedro Barbosa deram os seus palpites